Hotărâri ale Consiliului local

TitluDescriereData
HCL nr. 29/2022privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii – SA pentru proiectul integrat finanțat prin PNDR 2014 – 2020 prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală Submăsura 7.2. – Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică intitulat ”MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA VALEA RÂMNICULUI, JUDEȚUL BUZĂU”2022/07/20
HCL nr. 28/2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Valea Râmnicului în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Cochirleanca în cadrul Asociație2022/05/25
HCL nr. 27/2022privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe trimestrul I 2022 pe cele două secțiuni2022/05/25
HCL nr. 26/2022privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Valea Râmnicului, pentru perioada mai – iulie 20222022/04/28
HCL nr. 25/2022privind stabilirea tarifelor practicate de Serviciul Public de Gospodărie Comunală Valea Râmnicului, județul Buzău2022/04/28
HCL nr. 24/2022privind aprobarea majorării tarifului la biletele de călătorie și abonamente pentru transportul public de persoane, serviciu delegat operatorului S.C. Transport Urban de Călători S.A. Rm.Sărat de către U.A.T. Comuna Valea Râmnicului prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS2022/04/28
HCL nr. 23/2022privind modificarea contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public local pe raza de competenta a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Ramnicu Sărat-ATRAS catre S.C. Transport Urban de Calatori S.A., nr.802/14.06.2021, prin act aditional (nr.2/2022)2022/04/28
HCL nr. 22/2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Valea Râmnicului în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Boldu în cadrul Asociație2022/04/28
HCL nr. 21/2022privind aprobarea scoterii din funcțiune, în vederea valorificării sau, după caz, casarii unor mijloace fixe2022/03/30
HCL nr. 20/2022privind nominalizarea de către Consiliul local Valea Râmnicului, a persoanelor care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale secretarului general al unității administrativ- teritoriale2022/03/30
HCL nr. 19/2022privind darea în administrare a unor bunuri imobile proprietate publică a comunei Valea Râmnicului, către Școala Gimnazială Valea Râmnicului – unitate de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică2022/03/30
HCL nr. 18/2022privind aprobarea concesionării directe a spațiului cu destinația de cabinet medical pentru medicină de familie de pe raza comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2022/03/30
HCL nr. 17/2022privind alocarea din bugetul local a unor sume de bani parohiilor de pe raza comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2022/03/30
HCL nr. 16/2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Valea Râmnicului în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” sa voteze aprobarea modificarii contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare2022/02/28
HCL nr. 15/2022privind stabilirea unor mandate speciale reprezentantului comunei Valea Râmnicului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”2022/02/28
HCL nr. 14/2022privind aprobarea încheierii contului anual de execuție al bugetului local pe anul 20212022/02/28
HCL nr. 13/2022privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe trimestrul IV 2021 pe cele două secțiuni2022/02/28
HCL nr. 12/2022privind rectificarea I a bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 20222022/02/28
HCL nr. 11/2022privind aprobarea bugetului Serviciului Public de Gospodărie Comunală Valea Râmnicului, județul Buzău2022/02/07
HCL nr. 10/2022privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 20222022/02/07
HCL nr. 9/2022privind aprobarea bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 20222022/02/07
HCL nr. 8/2022privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Valea Râmnicului, pentru perioada februarie – aprilie 20222022/01/31
HCL nr. 7/2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Valea Râmnicului în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea retragerii comunei Cilibia din cadrul Asociației2022/01/31
HCL nr. 6/2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Valea Râmnicului în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Mihăilești în cadrul Asociație2022/01/31
HCL nr. 5/2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Valea Râmnicului în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Ghergheasa în cadrul Asociație2022/01/31
HCL nr. 4/2022privind modificarea contractului de delegare a gestiunii directe a Serviciului de transport public local pe raza de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat – ATRAS către S.C. Transport Urban de Călători S.A. nr. 802/14.06.2021, prin încheierea unui act adițional2022/01/31
HCL nr. 3/2022privind aprobarea organigramei și a statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2022/01/31
HCL nr. 2/2022privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local stabilit pentru anul 2022, pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare ale Legii nr.416/20012022/01/31
HCL nr. 1/2022privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Valea Râmnicului, pentru anul școlar 2022 – 20232022/01/31
HCL nr. 84/2021privind abrogarea H.C.L. Valea Râmnicului nr. 46 din 31.08.2021 privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Valea Râmnicului a unui bun drum de exploatare DE 113 situat în sat Valea Râmnicului, comuna ValeaRâmnicului, județul Buzău2021/12/28
HCL nr. 83/2021privind stabilirea tarifelor pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor municipale și asimilabile pentru anul 2022, persoanelor fizice și juridice la nivelul comunei Valea Râmnicului2021/12/28
HCL nr. 82/2021privind desemnarea doamnei Oancea Marilena în funcția de șef serviciu al Serviciului Public de Gospodărie Comunală Valea Râmnicului, județul Buzău2021/12/28
HCL nr. 81/2021privind rectificarea a VI – a bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 20212021/12/21
HCL nr. 80/2021privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii – SA pentru proiectul integrat finanțat prin PNDR 2014 – 2020 prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală Submăsura 7.2. – Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică intitulat ”MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA VALEA RÂMNICULUI, JUDEȚUL BUZĂU”2021/12/14
HCL nr. 79/2021privind rectificarea a V – a bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 20212021/12/14
HCL nr. 78/2021privind prelungirea valabilității scrisorii de garanție cu CEC BANK S.A. pentru obiectivul de investiții – „Înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în satele Oreavul și Rubla, aparținătoare comunei Valea Râmnicului, județul Buzău”2021/11/26
HCL nr. 77/2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții ”Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Valea Râmnicului, județul Buzău” și participarea la Programul privind ”Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public”2021/11/26
HCL nr. 76/2021privind înființarea Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân, în cadrul UAT Valea Râmnicului, județul Buzău2021/11/26
HCL nr. 75/2021privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 la nivelul comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2021/11/26
HCL nr. 74/2021privind completarea Nomenclatorului stradal al comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2021/11/26
HCL nr. 73/2021privind aprobarea cotizației pentru activitatea de Audit Public Intern către ACOR Buzău la care comuna Valea Râmnicului este membru asociat, începând cu anul 20222021/11/26
HCL nr. 72/2021privind acordarea unui ajutor de urgență domului Iancu Alexandru – Valentin2021/11/26
HCL nr. 71/2021privind stabilirea valorii unui pachet care va fi acordat copiilor de pe raza comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, cu ocazia sărbătorilor de iarnă2021/11/26
HCL nr. 70/2021privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe trimestrul III 2021 pe cele două secțiuni2021/11/26
HCL nr. 69/2021privind rectificarea a IV – a bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 20212021/11/26
HCL nr. 68/2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Valea Râmnicului, pentru  perioada noiembrie 2021 – ianuarie 20222021/10/20
HCL nr. 67/2021privind  aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții  ”Reabilitare și modernizare drumuri locale în satul Rubla, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău” prin Programul Național de Investiții – Anghel Saligny2021/10/20
HCL nr. 66/2021privind  aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții  ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere prin betonarea șanțurilor în satele Valea Râmnicului și Oreavul, județul Buzău” prin Programul Național de Investiții – Anghel Saligny2021/10/20
HCL nr. 65/2021privind  aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Construire pod trafic ușor peste albia râului Râmnicu Sărat” prin Programul Național de Investiții – Anghel Saligny2021/10/20
HCL nr. 64/2021privind  aprobarea Acordului de parteneriat cu municipiul Râmnicu Sărat pentru realizarea obiectivului de investiții ”Construire pod trafic ușor peste albia râului Râmnicu Sărat” 2021/10/20
HCL nr. 63/2021privind rectificarea a III – a bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 20212021/10/20
HCL nr. 62/2021privind completarea art.2 din H.C.L. Valea Râmnicului nr.6 din 28.01.2021 privind aprobarea înființării Serviciului Public de Gospodărie Comunală Valea Râmnicului, județul Buzău și darea în administrare a activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice, electronice, baterii și acumulatori2021/10/11
HCL nr. 61/2021privind aprobarea achiziționării prin licitație publică a unui buldoexcavator prin procedură simplificată2021/09/27
HCL nr. 60/2021privind desemnarea reprezentanților în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Valea Râmnicului din partea Consiliului local2021/09/27
HCL nr. 59/2021privind vânzarea prin licitație publică a bunului mijloc fix buldoexcavator MTS, aparținând domeniului privat al comunei Valea Râmnicului2021/09/27
HCL nr. 58/2021privind actualizarea grilei de salarizare pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, – familia ocupațională – ”Administrație”2021/09/27
HCL nr. 57/2021privind alocarea unui număr de 2.400 măști de protecție Școlii Gimnaziale Valea Râmnicului2021/09/27
HCL nr. 56/2021privind aprobarea compensării cheltuielilor de transport elevilor navetiști cu TUC Rm. Sărat, pentru perioada iulie – decembrie 20212021/09/27
HCL nr. 55/2021privind aprobarea cheltuielilor de transport elevilor navetiști cu TUC Rm. Sărat pentru perioada ianuarie – iunie 20212021/09/27
HCL nr. 54/2021privind aprobarea actualizării contractului pentru obiectivul de investiție ”Modernizare drumuri de interes local comuna Valea Râmnicului” – AFIR, conform O.G. nr.15/20212021/09/27
HCL nr. 53/2021privind aprobarea actualizării contractului pentru obiectivul de investiție ”Modernizare infrastructură rutieră în comuna Valea Râmnicului” – PNDL, conform O.G. nr.15/20212021/09/27
HCL nr. 52/2021privind aprobarea actualizării contractului pentru obiectivul de investiție ”Înființare rețea gaze naturale în satele Oreavul și Rubla, comuna Valea Râmnicului” – buget local, conform O.G. nr.15/20212021/09/27
HCL nr. 51/2021privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza documentației de avizare a lucrărilor de intervenție DALI) și a indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiție ”Modernizarea infrastructurii de acces agricolă în comuna Valea Râmnicului, județul Buzău”2021/09/27
HCL nr. 50/2021privind rectificarea a II a bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 20212021/09/27
HCL nr. 49/2021privind desemnarea persoanei care poate înlocui reprezentantul comunei Valea Râmnicului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS și modificarea Statutului acesteia în mod corespunzator2021/08/31
HCL nr. 48/2021privind aprobarea primirii în calitate de membru asociat în cadrul Asociației de Dezvoltare lntercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat ­ ATRAS a Comunei Puiești, județul Buzău și modificarea Statutului acesteia, la care comuna Valea Râmnicului este membru asociat2021/08/31
HCL nr. 47/2021privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, pentru perioada 2021 – 20272021/08/31
HCL nr. 46/2021privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Valea Râmnicului a unui bun drum de exploatare DE 113 situat în sat Valea Râmnicului, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău2021/08/31
HCL nr. 45/2021privind aprobarea lucrărilor de modernizare prin betonare a șanțurilor pluviale în comuna Valea Râmnicului, județul Buzău2021/08/31
HCL nr. 44/2021privind aprobarea întocmirii documentației tehnice faza DALI pentru obiectivul de investiție ”Infrastructură de acces agricol în comuna Valea Râmnicului, județul Buzău”2021/08/31
HCL nr. 43/2021privind alocarea din bugetul local a unor sume de bani Parohiilor din comuna Valea Râmnicului, județul Buzău2021/08/31
HCL nr. 42/2021privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe trimestrul II 2021 pe cele două secțiuni2021/08/31
HCL nr. 41/2021privind rectificarea I a bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 20212021/08/31
HCL nr. 40/2021privind amenajarea unor spații pentru depozitarea deșeurilor voluminoase: textile, anvelope uzate, deșeuri electrocasnice, electrice și electronice, precum și amenajarea unei rampe pentru depozitarea deșeurilor provenite din construcții și demolări2021/08/10
HCL nr. 39/2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Valea Râmnicului, pentru perioada august – octombrie 20212021/07/26
HCL nr. 38/2021privind alocarea din bugetul local a sumei de 5.000 lei Parohiei Valea Râmnicului I, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău2021/07/26
HCL nr. 37/2021privind acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea retragerii comunei Vâlcelele din cadrul Asociației2021/07/26
HCL nr. 36/2021privind primirea de noi membrii şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, la care Comuna Valea Râmnicului este membru asociat2021/07/26
HCL nr. 35/2021privind aprobarea întocmirii documentației în vederea concesionării unor terenuri din domeniul public al comunei Valea Râmnicului2021/06/28
HCL nr. 34/2021privind transformarea unei funcții publice vacante de nivel superior în nivel inferior – polițist local I, grad profesional superior în polițist local I, grad profesional asistent2021/06/28
HCL nr. 33/2021privind alocarea din bugetul local a sumei de 20.000 lei Parohiei Oreavul II, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău2021/06/28
HCL nr. 32/2021privind alocarea din bugetul local a sumei de 10.000 lei Parohiei Valea Râmnicului I, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău2021/06/28
HCL nr. 31/2021privind aprobarea tarifului pentru activitatea de colectare, transport separat și depozitare deșeuri municipale de la agenții economici și instituțiile publice de pe raza comunei Valea Râmnicului de către S.C. RER SUD S.A. Buzău2021/06/28
HCL nr. 30/2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Valea Râmnicului, care va conduce lucrările ședinței ordinare din 28.06.20212021/06/28
HCL nr. 29/2021privind aprobarea stațiilor publice utilizate pentru traseele din programul local de transport persoane aflate pe teritoriul comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2021/06/10
HCL nr. 28/2021privind atestarea apartenenței la domeniul public al UAT Valea Râmnicului a unor bunuri (terenuri cu destinația de folosință – stații transport public), situate în comuna Valea Râmnicului, județul Buzău2021/06/10
HCL nr. 26/2021privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna Valea Râmnicului, județul Buzău2021/05/31
HCL nr. 27/2021privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe trimestrul I 2021 pe cele două secțiuni2021/05/31
HCL nr. 25/2021privind acordarea unui ajutor de urgență domului Crețu Viorel2021/05/31
HCL nr. 24/2021privind înființarea unor platforme temporare pentru depozitarea resturilor vegetale pe raza comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2021/05/12
HCL nr. 23/2021privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de transport public pe raza de competență a Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat – ATRAS, pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local de călători în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, în forma actualizată, a modalității de gestiune a acestui serviciu public și a proiectului contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local2021/05/12
HCL nr. 22/2021privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „AMPLASARE STAȚIE ASFALTȘI BIROURI” sat Oreavul, comuna Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/05/12
HCL nr. 21/2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Valea Râmnicului, pentru  perioada mai – iulie 20212021/04/13
HCL nr. 20/2021privind  aprobarea bugetului Serviciului Public de Gospodărie Comunală Valea Râmnicului, județul Buzău2021/04/13
HCL nr. 19/2021privind aprobarea organigramei și a statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2021/04/13
HCL nr. 18/2021privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 20212021/04/13
HCL nr. 17/2021privind aprobarea bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 20212021/04/13
HCL nr. 16/2021privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru dezvoltare locală între Asociația Simț Civic în calitate de lider de parteneriat, Asociația de Tineret Onix (partener 1) și UAT Valea Râmnicului în calitate de (partener 2) în scopul promovării proiectului „Construim comunități și oameni prin dialog structuratși participare publică” – Cererea de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) – Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local”2021/03/31
HCL nr. 15/2021privind organizarea și desfășurarea pazei comunale pe anul 20212021/03/31
HCL nr. 14/2021privind nominalizarea de către Consiliul local Valea Râmnicului, a persoanelor care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale secretarului general al unității administrativ-teritoriale2021/02/25
HCL nr. 13/2021privind menținerea salariilor de bază brute lunare ale funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, la nivelul aferent lunii decembrie 20202021/02/25
HCL nr. 12/2021privind înregistrarea UAT Valea Râmnicului în Sistemul Național Electronic de Plată on-line a taxelor și impozitelor locale (SNEP), utilizând cadrul bancarși implicit înrolarea în sistemul ”Ghișeul.ro2021/02/25
HCL nr. 11/2021privind aprobarea încheierii contului anual de execuție al bugetului local pe anul 20202021/02/25
HCL nr. 10/2021privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe trimestrul IV 2020 pe cele două secțiuni2021/02/25
HCL nr. 9/2021privind desemnarea reprezentantului comunei Valea Râmnicului prin Consiliul local al comunei Valea Râmnicului în Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat – ATRAS și modificarea Statutului acesteia în mod corespunzător2021/01/28
HCL nr. 8/2021privind aprobarea actualizării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat – ATRAS2021/01/28
HCL nr. 7/2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Valea Râmnicului, pentru perioada februarie – aprilie 20212021/01/28
HCL nr. 6/2021privind aprobarea înființării Serviciului Public de Gospodărie ComunalăValea Râmnicului, județul Buzău2021/01/28
HCL nr. 5/2021privind aprobarea acordului de branșare la rețeaua de gaze naturale a comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2021/01/28
HCL nr. 4/2021privind aprobarea elaborării Strategiei de dezvoltare locală durabilă a comunei Valea Râmnicului, județul Buzău pentru perioada 2021 – 20272021/01/28
HCL nr. 3/2021privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice, pentru anul 2021, a comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2021/01/28
HCL nr. 2/2021privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local stabilit pentru anul 2021, pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare ale Legii nr.416/20012021/01/28
HCL nr. 1/2021privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Valea Râmnicului, pentru anul școlar 2021 – 20222021/01/28

Arhivă Hotărâri ale Consiliului local 

Comments are closed.