Hotărâri ale Consiliului local

TitluDescriereData
HCL nr. 17/2024pentru modificarea și completarea H.C.L. Valea Râmnicului nr. 50 din 26.09.2019 privind propunerea de schimbare a destinației clădirii Școală Primară Rubla2024/02/13
HCL nr. 16/2024privind nominalizarea de către Consiliul local Valea Râmnicului, a persoanelor care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale  ale secretarului general al unității administrativ-teritoriale 2024/02/13
HCL nr. 15/2024privind prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unei suprafete de teren intravilan, situată în cvartalul 42, parcela 1324, strada Principală, sat Oreavul, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău 2024/02/13
HCL nr. 14/2024privind prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor suprafete de teren intravilan și extravilan, situate în tarlaua 17, sat Oreavul, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău  2024/02/13
HCL nr. 13/2024privind  aprobarea bugetului Serviciului Public de Gospodărie Comunală Valea Râmnicului, județul Buzău2024/02/05
HCL nr. 12/2024privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 20242024/02/05
HCL nr. 11/2024privind aprobarea bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 20242024/02/05
HCL nr. 10/2024privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Valea Râmnicului, pentru perioada februarie – aprilie 20242024/01/26
HCL nr. 9/2024privind scoaterea din evidența fiscală a creanțelor fiscale înregistrate de S.C. DOIDDOI S.R.L. pentru care a fost declarat falimentul și radiată de la registrul comerțului2024/01/26
HCL nr. 8/2024privind aprobarea bugetului definitiv pentru anul 20232024/01/26
HCL nr. 7/2024privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local stabilit pentru anul 2024, pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim de incluziune2024/01/26
HCL nr. 6/2024privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Valea Râmnicului, pentru anul școlar 2024 – 20252024/01/26
HCL nr. 5/2024privind stabilirea taxei de salubrizare la nivelul comunei Valea Râmnicului pentru anul 20242024/01/08
HCL nr. 4/2024privind stabilirea tarifului pentru colectare și transport deșeuri (menajer și reciclabil) ce urmează a fi încasat pentru serviciile prestate de Serviciul Public de Gospodărie Comunală Valea Râmnicului în anul 20242024/01/08
HCL nr. 3/2024privind stabilirea unui mandat special reprezentantului comunei Valea Râmnicului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”2024/01/08
HCL nr. 2/2024privind privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, – familia ocupațională – ”Administrație”2024/01/08
HCL nr. 1/2024privind modificarea organigramei și a statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2024/01/08
HCL nr. 83/2023privind desemnarea domnului Oprea Constantin șef serviciu – interimar, în cadrul Serviciului Public de Gospodărie Comunală Valea Râmnicului 2023/12/18
HCL nr. 82/2023privind aprobarea participării la Programul de finanțare „Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice”, din cadrul „Programului-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei”, finanțat din fondurile europene alocate României prin Fondul pentru Modernizare (FM), a documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Construirea unei capacități de producție a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum Comuna Valea Ramnicului, județul Buzau”2023/12/18
HCL nr. 81/2023privind scoaterea din evidența fiscală a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate și trecerea într-o evidență separată2023/12/18
HCL nr. 80/2023privind rectificarea a – VI – a  a bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 20232023/12/18
HCL nr. 79/2023privind aprobarea demolării punții pietonale care leagă UAT Valea Râmnicului de UAT Râmnicu Sărat, în vederea construirii podului de trafic ușor peste albia râului Râmnicu Sărat2023/11/29
HCL nr. 78/2023privind scoaterea din evidența fiscală a creanțelor fiscale înregistrate de VVV CAFFE S.R.L. pentru care a fost declarat falimentul și radiată de la registrul comerțului2023/11/29
HCL nr. 77/2023privind constatarea încetării calității de membru asociat al Asociației de Dezvoltare lntercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat­ ATRAS a comunei Ciorăști, județul Vrancea2023/11/29
HCL nr. 76/2023privind trecerea în domeniul privat al comunei Valea Râmnicului a unei suprafete de teren situată în tarlaua 18, sat Oreavul, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău2023/11/29
HCL nr. 75/2023privind stabilirea valorii unui pachet care va fi acordat copiilor de pe raza comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, cu ocazia sărbătorilor de iarnă2023/11/29
HCL nr. 74/2023privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024 la nivelul comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2023/11/29
HCL nr. 73/2023privind alocarea din bugetul local a unor sume de bani Parohiilor de pe raza comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2023/11/29
HCL nr. 72/2023privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe trimestrul III 2023 pe cele două secțiuni2023/11/29
HCL nr. 71/2023privind rectificarea a – V – a a bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 20232023/11/29
HCL nr. 70/2023privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Valea Râmnicului, pentru perioada noiembrie 2023 – ianuarie 20242023/10/30
HCL nr. 69/2023privind scoaterea din evidența fiscală a creanțelor fiscale înregistrate de S.C. SIMA CONSTRUCT 2001 S.R.L. pentru care a fost declarat falimentul și radiată de la registrul comerțului2023/10/30
HCL nr. 68/2023privind scoaterea din evidența fiscală a creanțelor fiscale înregistrate de S.C. REGAL MOB IMPEX S.R.L. pentru care a fost declarat falimentul și radiată de la registrul comerțului2023/10/30
HCL nr. 67/2023privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Buzău şi Unitatea Administrativ Teritorială Valea Râmnicului, beneficiară a proiectului „Dotarea cu microbuze școlare verzi (electrice) pentru unități de învățământ preuniversitar din județul Buzău”, finanţat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, componenta C15: Educație, Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare,construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi2023/10/30
HCL nr. 66/2023privind aprobarea Portocolului de colaborare dintre Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și UA T Valea Râmnicului din cadrul Proiectul ”HUB de servicii MMSS – SII MMSS”2023/10/30
HCL nr. 65/2023privind rectificarea a – IV – a a bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 20232023/10/30
HCL nr. 64/2023privind modificarea și completarea art.1 din H.C.L.Valea Râmnicului nr.10 din 27.02.2019 privind stabilirea componenței echipei mobile ce va asigura intervenția de urgență în cazurile de violență domestică2023/09/29
HCL nr. 63/2023privind desemnarea reprezentanților în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Valea Râmnicului din partea Consiliului local2023/09/29
HCL nr. 62/2023privind membru asociat al Asociației de Dezvoltare lntercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat­ ATRAS a comunei Racovița, județul Brăila2023/09/29
HCL nr. 61/2023privind alocarea din bugetul local a unor sume de bani Parohiilor de pe raza comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2023/09/29
HCL nr. 60/2023privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe trimestrul II 2023 pe cele două secțiuni2023/09/29
HCL nr. 59/2023privind rectificarea a – III – a a bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 20232023/09/29
HCL nr. 58/2023privind alegerea Viceprimarului comunei Valea Râmnicului2023/08/25
HCL nr. 57/2023privind neasumarea responsabilității UAT Valea Râmnicului, a organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru anii școlari 2023 – 2024, 2024 – 2025, 2025 – 2026 și 2026 – 20272023/08/25
HCL nr. 56/2023privind aprobarea Planului local de acțiune privind accesul tinerilor la poziții decizionale în administrația publică locală2023/08/25
HCL nr. 55/2023privind alocarea din bugetul local a sumei de 50.000 lei Parohiei Valea Râmnicului I, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău2023/08/25
HCL nr. 54/2023privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Valea Râmnicului, pentru perioada august – octombrie 20232023/07/27
HCL nr. 53/2023privind acordarea unor ajutore de urgență2023/07/27
HCL nr. 52/2023privind aprobarea implementării din cadrul PNRR COMPONENT A 3 – MANAGEMENTUL DEȘEURILOR – subinvestiția I.2.A.–B : sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd, referitor la obiectivul de investiții ”Inființare platformă destinată gunoiului de grajd în comuna Valea Râmnicului, județul Buzău”2023/07/27
HCL nr. 51/2023privind aprobarea participării UA T comuna Valea Râmnicului la programul Planului Național de Redresare și Reziliență – Componenta C15 – Educație, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a uniăților conexe din comuna Valea Râmnicului” Competiția 20232023/07/27
HCL nr. 50/2023privind implementarea proiectului ”Digitalizare prin înființarea de soluții moderne de plată, sistem local de anunțuri, achiziție echipamente IT și aplicații specializate în comuna Valea Râmnicului, județul Buzău”2023/07/27
HCL nr. 49/2023privind disponibilitatea terenului aferent obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței energetice a școlilor din satele Valea Râmnicului și Oreavul, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI, Politici pentru noua generație, Componenta C15: Educație – ”Construirea și dezvoltarea unei rețele – pilot de școli verzi”2023/07/27
HCL nr. 48/2023privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței energetice a școlilor din satele Valea Râmnicului și Oreavul, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI, Politici pentru noua generație, Componenta C15: Educație – ”Construirea și dezvoltarea unei rețele – pilot de școli verzi2023/07/27
HCL nr. 47/2023privind rectificarea a – II – a a bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 20232023/07/27
HCL nr. 46/2023privind transformarea unei funcții publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului2023/06/30
HCL nr. 45/2023privind alocarea sumelor necesare organizării zilei copilului și premierea elevilor cu rezultate deosebite în anul școlar 2022 – 20232023/06/30
HCL nr. 44/2023privind aprobarea Portocolului de colaborare dintre Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și UA T Valea Râmnicului din cadrul Proiectul ”HUB de servicii MMSS – SII MMSS”2023/06/30
HCL nr. 43/2023privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Horhogea Emil2023/06/30
HCL nr. 42/2023privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Valea Râmnicului în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Glodeanu Sărat în cadrul Asociație2023/06/30
HCL nr. 41/2023privind aprobarea primirii în calitate de membru asociat în cadrul Asociației de Dezvoltare lntercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat – ATRAS a comunei Margăritești, județul Buzău și modificarea Statutului acesteia, la care comuna Valea Râmnicului este membru asociat2023/06/30
HCL nr. 40/2023privind modificarea contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public local pe raza de competență a Asociației de DezvoltareIntercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS către S.C. Transport Urban de Calatori S.A., nr.802/14.06.2021, prin act aditional nr.3/20232023/06/30
HCL nr. 39/2023privind aprobarea depunerii cererii de finanțare ”Creșterea eficienței energetice a școlilor din satele Valea Râmnicului și Oreavul, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI, Politici pentru noua generație, Componenta C15: Educație – ”Construirea și dezvoltarea unei rețele – pilot de școli verzi”2023/06/30
HCL nr. 38/2023privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe trimestrul I 2023 pe cele două secțiuni2023/06/30
HCL nr. 37/2023privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Îmbunătățierea infrastructurii rutiere prin betonarea șanțurilor în satele Valea Râmnicului și Oreavul, județul Buzău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”2023/06/15
HCL nr. 36/2023privind trecerea în domeniul privat al comunei Valea Râmnicului a unei suprafete de teren situată în tarlaua 18, sat Oreavul, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău2023/05/30
HCL nr. 35/2023privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Enache Victor, ca urmare a demisiei acestuia, precum și vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului local Valea Râmnicului2023/05/30
HCL nr. 34/2023privind aprobarea participării unității administrativ teritoriale Valea Râmnicului în proiectul „Dotarea cu microbuze școlare verzi (electrice) pentru unități de învățământ preuniversitar din județul Buzău” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență2023/05/18
HCL nr. 33/2023privind implementarea proiectului „ACHIZIȚIE UTILAJ MOBIL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ÎN COMUNA VALEA RÂMNICULUI, JUDEȚUL BUZĂU”2023/05/18
HCL nr. 32/2023privind includerea teritoriului UAT Valea Râmnicului in parteneriatul LEADER „ ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CRIVĂȚUL DE SUD-EST”” pentru implementarea SDL cu finanțare prin PS 2023-20272023/05/18
HCL nr. 31/2023privind actualizarea grilei de salarizare pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2023/04/27
HCL nr. 30/2023privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Valea Râmnicului, pentru perioada mai – iulie 20232023/04/27
HCL nr. 29/2023privind concesionarea prin licitație publică a unor bunuri – terenuri aparținând domeniului public al comunei Valea Râmnicului, situate în intravilanul comunei Valea Râmnicului2023/04/27
HCL nr. 28/2023privind scoaterea din evidența fiscală a creanțelor fiscale înregistrate de S.C. VÎLCEANA S.R.L. pentru care a fost declarat falimentul și radiată de la registrul comerțului2023/04/27
HCL nr. 27/2023privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Marin Gheorghe2023/04/27
HCL nr. 26/2023privind alocarea din bugetul local a sumei de 50.000 lei Parohiei Oreavul I, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău2023/04/27
HCL nr. 25/2023privind scoaterea din evidența agricolă și fiscală a terenurilor supuse exproprierii pentru lucrările de utilitate publică de interes național ”Autostrada Buzău Focșani”2023/03/29
HCL nr. 24/2023privind aprobarea DALI, indicatorilor tehnico-economici actualizați, a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Îmbunătățierea infrastructurii rutiere prin betonarea șanțurilor în satele Valea Râmnicului și Oreavul, județul Buzău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului2023/03/29
HCL nr. 23/2023privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de mașinist la mașini pentru terasamente2023/03/29
HCL nr. 22/2023privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de contabilitate, achiziții publice și resurse umane2023/03/29
HCL nr. 21/2023privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii – SA pentru proiectul integrat finanțat prin PNDR 2014 – 2020 prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală Submăsura 7.2. – Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică intitulat ”MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA VALEA RÂMNICULUI, JUDEȚUL BUZĂU”2023/03/29
HCL nr. 20/2023privind aprobarea bugetului Serviciului Public de Gospodărie Comunală Valea Râmnicului, județul Buzău2023/03/29
HCL nr. 19/2023privind rectificarea I a bugetului local al comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2023/03/29
HCL nr. 18/2023privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Construire pod trafic ușor peste albia râului Râmnicu Sărat, județul Buzău”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului2023/03/07
HCL nr. 17/2023privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Administrația Națională ”Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret și UAT comuna Valea Râmnicului, județul Buzău pentru realizarea obiectivului de investiții de interes și utilitate publică ”Construire pod trafic ușor peste albia râului Râmnicu Sărat, județul Buzău”2023/03/07
HCL nr. 16/2023privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de asitență juridică2023/02/27
HCL nr. 15/2023privind închirierea suprafeței de 991 mp teren intravilan în vederea amplasării unui spațiu de joacă pentru copii2023/02/27
HCL nr. 14/2023privind aprobarea caietului de sarcini pentru valorificarea prin licitație publică a mijlocului fix buldoexcavator MST M542 din patrimoniul comunei Valea Râmnicului2023/02/27
HCL nr. 13/2023privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe trimestrul IV 2022 pe cele două secțiuni2023/02/27
HCL nr. 12/2023privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii – SA pentru proiectul integrat finanțat prin PNDR 2014 – 2020 prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală Submăsura 7.2. – Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică intitulat ”MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA VALEA RÂMNICULUI, JUDEȚUL BUZĂU”2023/01/27
HCL nr. 11/2023privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Valea Râmnicului, pentru perioada februarie – aprilie 20232023/01/27
HCL nr. 10/2023privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Berescu Florica2023/01/27
HCL nr. 9/2023privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local stabilit pentru anul 2023, pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare ale Legii nr. 416/20012023/01/27
HCL nr. 8/2023privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Valea Râmnicului, pentru anul școlar 2023 – 20242023/01/27
HCL nr. 7/2023privind aprobarea bugetului Serviciului Public de Gospodărie Comunală Valea Râmnicului, județul Buzău2023/01/27
HCL nr. 6/2023privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 20232023/01/27
HCL nr. 5/2023privind aprobarea bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 20232023/01/27
HCL nr. 4/2023privind actualizarea Regulamentului Serviciului Public de Gospodărie Comunală Valea Râmnicului și stabilirea tarifului pentru colectare și transport deșeuri (menajer și r2eciclabil) pentru anul 20232023/01/11
HCL nr. 3/2023privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a salarizării Serviciului Public de Gospodărie Comunală Valea Râmnicului, județul Buzău2023/01/11
HCL nr. 2/2023privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei ValeaRâmnicului, județul Buzău, – familia ocupațională – ”Administrație”2023/01/11
HCL nr. 1/2023privind modificarea organigramei și a statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2023/01/11
HCL 68/2022privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de urbanism2022/12/21
HCL 67/2022privind stabilirea unor măsuri – demersuri privind activitatea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Eco Buzău 2009” la care comuna Valea Râmnicului este membru asociat2022/12/21
HCL 66/2022privind rectificarea a VI- a a bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 20222022/12/21
HCL 65/2022privind alocarea din bugetul local a sumelor reprezentând cheltuieli neeligibile din cadrul devizului general reactualizat a Proiectului ”MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA VALEA RÂMNICULUI, JUDEȚUL BUZĂU”;2022/12/06
HCL 64/2022privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii – SA pentru proiectul integrat finanțat prin PNDR 2014 – 2020 prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală Submăsura 7.2. – Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică intitulat”MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA VALEA RÂMNICULUI, JUDEȚUL BUZĂU”;2022/11/28
HCL 63/2022privind organizarea evenimentului ”Balul Seniorilor” la nivelul comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2022/11/28
HCL 62/2022privind acordarea dreptului de acces pe proprietatea publică a comunei Valea Râmnicului pentru S.C. Orange S.A. în vederea instalării, întreținerii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare acestora2022/11/28
HCL 61/2022privind aprobarea participării în cadrul programului de investiții finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – Componenta C1 – Managementul Apei, Investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente2022/11/28
HCL 60/2022privind aprobarea protocolului de colaborare cu ”Asociația Spirit Tânăr” pentru o serie de evenimente cu caracter cultural, educațional, social, sportiv și recreativ, ce au ca principali beneficiari tinerii din mediul rural, ce dispun de potențial intelectual dar nu și financiar2022/11/28
HCL 59/2022privind stabilirea valorii unui pachet care va fi acordat copiilor de pe raza comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, cu ocazia sărbătorilor de iarnă2022/11/28
HCL 58/2022privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 la nivelul comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2022/11/28
HCL 57/2022privind atestarea modificării Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2022/11/28
HCL 56/2022privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe trimestrul III 2022 pe cele două secțiuni2022/11/28
HCL 55/2022privind rectificarea a V- a a bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 20222022/11/28
HCL 54/2022privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Valea Râmnicului, pentru perioada noiembrie 2022 – ianuarie 20232022/10/27
HCL 53/2022privind aprobarea actualizării contractului pentru obiectivul de investiție ”Modernizare infrastructură rutieră în comuna Valea Râmnicului” – PNDL, conform O.U.G. nr.47/20222022/10/27
HCL 52/2022privind desemnarea reprezentanților în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Valea Râmnicului din partea Consiliului local2022/10/27
HCL 51/2022privind rectificarea a IV- a a bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 20222022/10/27
HCL 50/2022privind participarea în cadrul proiectului ”Renovare integrată a clădirii administrative din satul Rubla, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău” din cadrul Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte ”COMPONENTA 5 – Valul Renovării2022/09/30
HCL 49/2022privind darea în administrare Serviciului de Gospodărie Comunală Valea Râmnicului a activităților: -măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice; -curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț2022/09/30
HCL 48/2022privind alocarea din bugetul local a unor sume de bani Parohiilor din comuna Valea Râmnicului, județul Buzău2022/09/30
HCL 47/2022privind aprobarea majorării tarifului la biletele de călătorie și abonamente pentru transportul public de persoane, serviciu delegat operatorului S.C. Transport Urban de Călători S.A. Rm.Sărat de către U.A.T. Comuna Valea Râmnicului prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS2022/09/30
HCL 46/2022privind aprobarea studiului de fezabilitate revizuit și a indicatorilor tehnico-economici revizuiți pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău, în perioada 2014 – 2020” precum și a contribuției autorității publice locale la cofinanțarea proiectului2022/09/30
HCL 45/2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Valea Râmnicului în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea prelungirii Strategiei de Dezvoltare a Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare pentru aria de operare – Județul Buzău 2016-20202022/09/30
HCL 44/2022privind rectificarea a III- a a bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 20222022/09/30
HCL 43/2022privind aprobarea Acordului de cooperare cu ACOR Buzău2022/08/16
HCL 42/2022privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public, aprobarea Devizului general, a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în Comuna Valea Râmnicului, județul Buzău – etapa II”2022/08/16
HCL 41/2022privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Valea Râmnicului, pentru perioada august – octombrie 20222022/07/27
HCL 40/2022privind aprobarea Proiectului ”Amenajare centru de agrement” în satul Oreavul, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău2022/07/27
HCL 39/2022privind aprobarea extinderii rețelei de gaze naturale în sat Oreavul, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău, pentru străzile : Amurgului, Petalelor, Garoafelor, Tufănelelor, Pinului și Nucului;2022/07/27
HCL 38/2022privind scoaterea din evidența fiscală a creanțelor fiscale înregistrate de S.C. SIMA CONSTRUCT 2001 S.R.L. pentru care a fost declarat falimentul și radiată de la registrul comerțului2022/07/27
HCL 37/2022privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Turturică Georgian – Ștefan2022/07/27
HCL 36/2022privind rectificarea a II- a a bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 20222022/07/27
HCL 35/2022privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe trimestrul II 2022 pe cele două secțiuni2022/07/27
HCL nr. 29/2022privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii – SA pentru proiectul integrat finanțat prin PNDR 2014 – 2020 prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală Submăsura 7.2. – Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică intitulat ”MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA VALEA RÂMNICULUI, JUDEȚUL BUZĂU”2022/07/20
HCL 34/2022privind modificarea organigramei și a statului de funcții al Serviciului Public de Gospodărie Comunală Valea Râmnicului, județul Buzău2022/06/29
HCL 33/2022privind stimularea elevilor care au obținut rezultate deosebite la concursuri și olimpiade în anul școlar 2021 – 20222022/06/29
HCL 32/2022privind aprobarea Acordului de parteneriat socio-educativ cu Parohia ortodoxă Oreavul I, în vederea implementării și susținerii proiectului ”O șansă în plus”2022/06/29
HCL 31/2022privind aprobarea concesionării directe a spațiului cu destinația de cabinet medical pentru medicină de familie de pe raza comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2022/06/15
HCL 30/2022privind modificarea organigramei și a statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2022/06/15
HCL nr. 28/2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Valea Râmnicului în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Cochirleanca în cadrul Asociație2022/05/25
HCL nr. 27/2022privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe trimestrul I 2022 pe cele două secțiuni2022/05/25
HCL nr. 26/2022privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Valea Râmnicului, pentru perioada mai – iulie 20222022/04/28
HCL nr. 25/2022privind stabilirea tarifelor practicate de Serviciul Public de Gospodărie Comunală Valea Râmnicului, județul Buzău2022/04/28
HCL nr. 24/2022privind aprobarea majorării tarifului la biletele de călătorie și abonamente pentru transportul public de persoane, serviciu delegat operatorului S.C. Transport Urban de Călători S.A. Rm.Sărat de către U.A.T. Comuna Valea Râmnicului prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS2022/04/28
HCL nr. 23/2022privind modificarea contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public local pe raza de competenta a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Ramnicu Sărat-ATRAS catre S.C. Transport Urban de Calatori S.A., nr.802/14.06.2021, prin act aditional (nr.2/2022)2022/04/28
HCL nr. 22/2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Valea Râmnicului în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Boldu în cadrul Asociație2022/04/28
HCL nr. 21/2022privind aprobarea scoterii din funcțiune, în vederea valorificării sau, după caz, casarii unor mijloace fixe2022/03/30
HCL nr. 20/2022privind nominalizarea de către Consiliul local Valea Râmnicului, a persoanelor care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale secretarului general al unității administrativ- teritoriale2022/03/30
HCL nr. 19/2022privind darea în administrare a unor bunuri imobile proprietate publică a comunei Valea Râmnicului, către Școala Gimnazială Valea Râmnicului – unitate de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică2022/03/30
HCL nr. 18/2022privind aprobarea concesionării directe a spațiului cu destinația de cabinet medical pentru medicină de familie de pe raza comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2022/03/30
HCL nr. 17/2022privind alocarea din bugetul local a unor sume de bani parohiilor de pe raza comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2022/03/30
HCL nr. 16/2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Valea Râmnicului în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” sa voteze aprobarea modificarii contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare2022/02/28
HCL nr. 15/2022privind stabilirea unor mandate speciale reprezentantului comunei Valea Râmnicului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”2022/02/28
HCL nr. 14/2022privind aprobarea încheierii contului anual de execuție al bugetului local pe anul 20212022/02/28
HCL nr. 13/2022privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe trimestrul IV 2021 pe cele două secțiuni2022/02/28
HCL nr. 12/2022privind rectificarea I a bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 20222022/02/28
HCL nr. 11/2022privind aprobarea bugetului Serviciului Public de Gospodărie Comunală Valea Râmnicului, județul Buzău2022/02/07
HCL nr. 10/2022privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 20222022/02/07
HCL nr. 9/2022privind aprobarea bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 20222022/02/07
HCL nr. 8/2022privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Valea Râmnicului, pentru perioada februarie – aprilie 20222022/01/31
HCL nr. 7/2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Valea Râmnicului în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea retragerii comunei Cilibia din cadrul Asociației2022/01/31
HCL nr. 6/2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Valea Râmnicului în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Mihăilești în cadrul Asociație2022/01/31
HCL nr. 5/2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Valea Râmnicului în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Ghergheasa în cadrul Asociație2022/01/31
HCL nr. 4/2022privind modificarea contractului de delegare a gestiunii directe a Serviciului de transport public local pe raza de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat – ATRAS către S.C. Transport Urban de Călători S.A. nr. 802/14.06.2021, prin încheierea unui act adițional2022/01/31
HCL nr. 3/2022privind aprobarea organigramei și a statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2022/01/31
HCL nr. 2/2022privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local stabilit pentru anul 2022, pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare ale Legii nr.416/20012022/01/31
HCL nr. 1/2022privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Valea Râmnicului, pentru anul școlar 2022 – 20232022/01/31
HCL nr. 84/2021privind abrogarea H.C.L. Valea Râmnicului nr. 46 din 31.08.2021 privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Valea Râmnicului a unui bun drum de exploatare DE 113 situat în sat Valea Râmnicului, comuna ValeaRâmnicului, județul Buzău2021/12/28
HCL nr. 83/2021privind stabilirea tarifelor pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor municipale și asimilabile pentru anul 2022, persoanelor fizice și juridice la nivelul comunei Valea Râmnicului2021/12/28
HCL nr. 82/2021privind desemnarea doamnei Oancea Marilena în funcția de șef serviciu al Serviciului Public de Gospodărie Comunală Valea Râmnicului, județul Buzău2021/12/28
HCL nr. 81/2021privind rectificarea a VI – a bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 20212021/12/21
HCL nr. 80/2021privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii – SA pentru proiectul integrat finanțat prin PNDR 2014 – 2020 prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală Submăsura 7.2. – Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică intitulat ”MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA VALEA RÂMNICULUI, JUDEȚUL BUZĂU”2021/12/14
HCL nr. 79/2021privind rectificarea a V – a bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 20212021/12/14
HCL nr. 78/2021privind prelungirea valabilității scrisorii de garanție cu CEC BANK S.A. pentru obiectivul de investiții – „Înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în satele Oreavul și Rubla, aparținătoare comunei Valea Râmnicului, județul Buzău”2021/11/26
HCL nr. 77/2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții ”Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Valea Râmnicului, județul Buzău” și participarea la Programul privind ”Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public”2021/11/26
HCL nr. 76/2021privind înființarea Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân, în cadrul UAT Valea Râmnicului, județul Buzău2021/11/26
HCL nr. 75/2021privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 la nivelul comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2021/11/26
HCL nr. 74/2021privind completarea Nomenclatorului stradal al comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2021/11/26
HCL nr. 73/2021privind aprobarea cotizației pentru activitatea de Audit Public Intern către ACOR Buzău la care comuna Valea Râmnicului este membru asociat, începând cu anul 20222021/11/26
HCL nr. 72/2021privind acordarea unui ajutor de urgență domului Iancu Alexandru – Valentin2021/11/26
HCL nr. 71/2021privind stabilirea valorii unui pachet care va fi acordat copiilor de pe raza comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, cu ocazia sărbătorilor de iarnă2021/11/26
HCL nr. 70/2021privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe trimestrul III 2021 pe cele două secțiuni2021/11/26
HCL nr. 69/2021privind rectificarea a IV – a bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 20212021/11/26
HCL nr. 68/2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Valea Râmnicului, pentru  perioada noiembrie 2021 – ianuarie 20222021/10/20
HCL nr. 67/2021privind  aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții  ”Reabilitare și modernizare drumuri locale în satul Rubla, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău” prin Programul Național de Investiții – Anghel Saligny2021/10/20
HCL nr. 66/2021privind  aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții  ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere prin betonarea șanțurilor în satele Valea Râmnicului și Oreavul, județul Buzău” prin Programul Național de Investiții – Anghel Saligny2021/10/20
HCL nr. 65/2021privind  aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Construire pod trafic ușor peste albia râului Râmnicu Sărat” prin Programul Național de Investiții – Anghel Saligny2021/10/20
HCL nr. 64/2021privind  aprobarea Acordului de parteneriat cu municipiul Râmnicu Sărat pentru realizarea obiectivului de investiții ”Construire pod trafic ușor peste albia râului Râmnicu Sărat” 2021/10/20
HCL nr. 63/2021privind rectificarea a III – a bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 20212021/10/20
HCL nr. 62/2021privind completarea art.2 din H.C.L. Valea Râmnicului nr.6 din 28.01.2021 privind aprobarea înființării Serviciului Public de Gospodărie Comunală Valea Râmnicului, județul Buzău și darea în administrare a activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice, electronice, baterii și acumulatori2021/10/11
HCL nr. 61/2021privind aprobarea achiziționării prin licitație publică a unui buldoexcavator prin procedură simplificată2021/09/27
HCL nr. 60/2021privind desemnarea reprezentanților în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Valea Râmnicului din partea Consiliului local2021/09/27
HCL nr. 59/2021privind vânzarea prin licitație publică a bunului mijloc fix buldoexcavator MTS, aparținând domeniului privat al comunei Valea Râmnicului2021/09/27
HCL nr. 58/2021privind actualizarea grilei de salarizare pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, – familia ocupațională – ”Administrație”2021/09/27
HCL nr. 57/2021privind alocarea unui număr de 2.400 măști de protecție Școlii Gimnaziale Valea Râmnicului2021/09/27
HCL nr. 56/2021privind aprobarea compensării cheltuielilor de transport elevilor navetiști cu TUC Rm. Sărat, pentru perioada iulie – decembrie 20212021/09/27
HCL nr. 55/2021privind aprobarea cheltuielilor de transport elevilor navetiști cu TUC Rm. Sărat pentru perioada ianuarie – iunie 20212021/09/27
HCL nr. 54/2021privind aprobarea actualizării contractului pentru obiectivul de investiție ”Modernizare drumuri de interes local comuna Valea Râmnicului” – AFIR, conform O.G. nr.15/20212021/09/27
HCL nr. 53/2021privind aprobarea actualizării contractului pentru obiectivul de investiție ”Modernizare infrastructură rutieră în comuna Valea Râmnicului” – PNDL, conform O.G. nr.15/20212021/09/27
HCL nr. 52/2021privind aprobarea actualizării contractului pentru obiectivul de investiție ”Înființare rețea gaze naturale în satele Oreavul și Rubla, comuna Valea Râmnicului” – buget local, conform O.G. nr.15/20212021/09/27
HCL nr. 51/2021privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza documentației de avizare a lucrărilor de intervenție DALI) și a indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiție ”Modernizarea infrastructurii de acces agricolă în comuna Valea Râmnicului, județul Buzău”2021/09/27
HCL nr. 50/2021privind rectificarea a II a bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 20212021/09/27
HCL nr. 49/2021privind desemnarea persoanei care poate înlocui reprezentantul comunei Valea Râmnicului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS și modificarea Statutului acesteia în mod corespunzator2021/08/31
HCL nr. 48/2021privind aprobarea primirii în calitate de membru asociat în cadrul Asociației de Dezvoltare lntercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat ­ ATRAS a Comunei Puiești, județul Buzău și modificarea Statutului acesteia, la care comuna Valea Râmnicului este membru asociat2021/08/31
HCL nr. 47/2021privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, pentru perioada 2021 – 20272021/08/31
HCL nr. 46/2021privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Valea Râmnicului a unui bun drum de exploatare DE 113 situat în sat Valea Râmnicului, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău2021/08/31
HCL nr. 45/2021privind aprobarea lucrărilor de modernizare prin betonare a șanțurilor pluviale în comuna Valea Râmnicului, județul Buzău2021/08/31
HCL nr. 44/2021privind aprobarea întocmirii documentației tehnice faza DALI pentru obiectivul de investiție ”Infrastructură de acces agricol în comuna Valea Râmnicului, județul Buzău”2021/08/31
HCL nr. 43/2021privind alocarea din bugetul local a unor sume de bani Parohiilor din comuna Valea Râmnicului, județul Buzău2021/08/31
HCL nr. 42/2021privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe trimestrul II 2021 pe cele două secțiuni2021/08/31
HCL nr. 41/2021privind rectificarea I a bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 20212021/08/31
HCL nr. 40/2021privind amenajarea unor spații pentru depozitarea deșeurilor voluminoase: textile, anvelope uzate, deșeuri electrocasnice, electrice și electronice, precum și amenajarea unei rampe pentru depozitarea deșeurilor provenite din construcții și demolări2021/08/10
HCL nr. 39/2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Valea Râmnicului, pentru perioada august – octombrie 20212021/07/26
HCL nr. 38/2021privind alocarea din bugetul local a sumei de 5.000 lei Parohiei Valea Râmnicului I, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău2021/07/26
HCL nr. 37/2021privind acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea retragerii comunei Vâlcelele din cadrul Asociației2021/07/26
HCL nr. 36/2021privind primirea de noi membrii şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, la care Comuna Valea Râmnicului este membru asociat2021/07/26
HCL nr. 35/2021privind aprobarea întocmirii documentației în vederea concesionării unor terenuri din domeniul public al comunei Valea Râmnicului2021/06/28
HCL nr. 34/2021privind transformarea unei funcții publice vacante de nivel superior în nivel inferior – polițist local I, grad profesional superior în polițist local I, grad profesional asistent2021/06/28
HCL nr. 33/2021privind alocarea din bugetul local a sumei de 20.000 lei Parohiei Oreavul II, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău2021/06/28
HCL nr. 32/2021privind alocarea din bugetul local a sumei de 10.000 lei Parohiei Valea Râmnicului I, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău2021/06/28
HCL nr. 31/2021privind aprobarea tarifului pentru activitatea de colectare, transport separat și depozitare deșeuri municipale de la agenții economici și instituțiile publice de pe raza comunei Valea Râmnicului de către S.C. RER SUD S.A. Buzău2021/06/28
HCL nr. 30/2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Valea Râmnicului, care va conduce lucrările ședinței ordinare din 28.06.20212021/06/28
HCL nr. 29/2021privind aprobarea stațiilor publice utilizate pentru traseele din programul local de transport persoane aflate pe teritoriul comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2021/06/10
HCL nr. 28/2021privind atestarea apartenenței la domeniul public al UAT Valea Râmnicului a unor bunuri (terenuri cu destinația de folosință – stații transport public), situate în comuna Valea Râmnicului, județul Buzău2021/06/10
HCL nr. 26/2021privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna Valea Râmnicului, județul Buzău2021/05/31
HCL nr. 27/2021privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe trimestrul I 2021 pe cele două secțiuni2021/05/31
HCL nr. 25/2021privind acordarea unui ajutor de urgență domului Crețu Viorel2021/05/31
HCL nr. 24/2021privind înființarea unor platforme temporare pentru depozitarea resturilor vegetale pe raza comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2021/05/12
HCL nr. 23/2021privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de transport public pe raza de competență a Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat – ATRAS, pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local de călători în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, în forma actualizată, a modalității de gestiune a acestui serviciu public și a proiectului contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local2021/05/12
HCL nr. 22/2021privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „AMPLASARE STAȚIE ASFALTȘI BIROURI” sat Oreavul, comuna Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/05/12
HCL nr. 21/2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Valea Râmnicului, pentru  perioada mai – iulie 20212021/04/13
HCL nr. 20/2021privind  aprobarea bugetului Serviciului Public de Gospodărie Comunală Valea Râmnicului, județul Buzău2021/04/13
HCL nr. 19/2021privind aprobarea organigramei și a statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2021/04/13
HCL nr. 18/2021privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 20212021/04/13
HCL nr. 17/2021privind aprobarea bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 20212021/04/13
HCL nr. 16/2021privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru dezvoltare locală între Asociația Simț Civic în calitate de lider de parteneriat, Asociația de Tineret Onix (partener 1) și UAT Valea Râmnicului în calitate de (partener 2) în scopul promovării proiectului „Construim comunități și oameni prin dialog structuratși participare publică” – Cererea de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) – Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local”2021/03/31
HCL nr. 15/2021privind organizarea și desfășurarea pazei comunale pe anul 20212021/03/31
HCL nr. 14/2021privind nominalizarea de către Consiliul local Valea Râmnicului, a persoanelor care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale secretarului general al unității administrativ-teritoriale2021/02/25
HCL nr. 13/2021privind menținerea salariilor de bază brute lunare ale funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, la nivelul aferent lunii decembrie 20202021/02/25
HCL nr. 12/2021privind înregistrarea UAT Valea Râmnicului în Sistemul Național Electronic de Plată on-line a taxelor și impozitelor locale (SNEP), utilizând cadrul bancarși implicit înrolarea în sistemul ”Ghișeul.ro2021/02/25
HCL nr. 11/2021privind aprobarea încheierii contului anual de execuție al bugetului local pe anul 20202021/02/25
HCL nr. 10/2021privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe trimestrul IV 2020 pe cele două secțiuni2021/02/25
HCL nr. 9/2021privind desemnarea reprezentantului comunei Valea Râmnicului prin Consiliul local al comunei Valea Râmnicului în Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat – ATRAS și modificarea Statutului acesteia în mod corespunzător2021/01/28
HCL nr. 8/2021privind aprobarea actualizării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat – ATRAS2021/01/28
HCL nr. 7/2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Valea Râmnicului, pentru perioada februarie – aprilie 20212021/01/28
HCL nr. 6/2021privind aprobarea înființării Serviciului Public de Gospodărie ComunalăValea Râmnicului, județul Buzău2021/01/28
HCL nr. 5/2021privind aprobarea acordului de branșare la rețeaua de gaze naturale a comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2021/01/28
HCL nr. 4/2021privind aprobarea elaborării Strategiei de dezvoltare locală durabilă a comunei Valea Râmnicului, județul Buzău pentru perioada 2021 – 20272021/01/28
HCL nr. 3/2021privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice, pentru anul 2021, a comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2021/01/28
HCL nr. 2/2021privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local stabilit pentru anul 2021, pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare ale Legii nr.416/20012021/01/28
HCL nr. 1/2021privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Valea Râmnicului, pentru anul școlar 2021 – 20222021/01/28

Arhivă Hotărâri ale Consiliului local 

Comments are closed.